Privacyverklaring

Dossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, uitsluitend na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Toegang tot het dossier
Ik heb maatregelen getroffen om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen in bepaalde gevallen voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
Dit gebeurt uitsluitend met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt uitsluitend met uw expliciete toestemming.
U wordt tijdig op de hoogte gesteld als er sprake is van waarneming.
• Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik (of mijn administrateur),
een zorgnota kan opstellen.

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Inzage en bewaartermijn
U heeft het recht tot inzage in en afschrift van het eigen dossier, tenzij dit bescheiden betreft die in het belang zijn van de persoonlijke leefsfeer van een ander dan u zelf. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Op uw verzoek wordt het dossier uiterlijk binnen 1 maand vernietigd, tenzij rechtsgeldige bepalingen zich tegen vernietiging verzetten.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
• uw naam, adres en woonplaats
•  uw geboortedatum 
•  de datum van de behandeling
•  een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘shiatsu’  of  ‘behandeling natuurgeneeskunde’ 
•  de duur van het consult en de kosten van het consult

Voor de zorgverlening aan mijn cliënten gelden de bepalingen van de beroepscode en de kwalificatie-eisen van mijn beroepsvereniging LVNT en het tuchtrecht van het RBCZ. Daarnaast ben ik aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG. Bij klachten zie folder op de praktijk en of ga naar www.lvnt.nl/klachten

Flow praktijk voor Shiatsu therapie
Beroepsvereniging LVNT
Fysiotherapeut BIG nr. 79035134204
AGB-code 90058870 / AGB praktijk-code 90058873
BTW-id nr:NL002017939B29
KvK nr. 61557579